Ročná daň z nehnuteľností v Čiernej Hore

Čierna Hora

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľnosti?

Ročná daň z nehnuteľností v Čiernej Hore

Povinným platiteľom dane z nehnuteľností je vlastník nehnuteľnosti zapísaný v katastri nehnuteľností k 1. januáru roka, na ktorý sa daň určuje. Ak má nehnuteľnosť viacero vlastníkov, daň sa medzi nich rozdelí podľa ich podielu.

Ako sa určuje základ dane?

Základom dane je trhová hodnota nehnuteľnosti k 1. januáru roka, na ktorý sa daň určuje.

Aká vysoká je táto daň?

Sadzba dane z nehnuteľností je pomerná a môže sa pohybovať od 0,25 % do 1 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Ako sa určuje trhová hodnota nehnuteľnosti?

Kritériá zahŕňajú: účel, veľkosť, umiestnenie, stav a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť trhovú hodnotu nehnuteľnosti.

Kto určuje trhovú hodnotu nehnuteľnosti?

Väčšinou, teda jej daňový orgán.

Existujú výnimky zo sadzby dane?

V osobitných prípadoch môže byť sadzba dane stanovená vyššia alebo nižšia na základe rozhodnutia obce. Medzi tieto osobitné prípady patria: Poľnohospodársky pozemok, ktorý sa neobrába, Vedľajšia stavba na bývanie alebo stavba na bývanie, Stavba postavená nelegálne, Penzión v prioritnej turistickej oblasti, Penzión užívaný v rozpore s účelom stanoveným v územnom pláne, Stavebný pozemok, ktorý nie je v súlade s územným plánom.

Aký môže byť rozdiel v dani za vedľajšiu stavbu na bývanie (byt)?

Ak sa tak obec rozhodne, môže zvýšiť daň za vedľajšiu stavbu na bývanie (byt) najviac o 1,5-násobok v porovnaní s obdobnými stavbami na bývanie v tejto lokalite, ktoré nie sú vedľajšie.